Pravidla pro předvedení koní na svodu - PROSÍME ČTĚTE !!!!
 

Všeobecná pravidla při předvádění koní - postup při posuzování

Kůň by měl být předvedený na svodu v co nejlepší možné kondici tak, aby mohly být optimálně posouzeny všechny aspekty a vynikly jeho přednosti. Cílem předvedení pohybu je uvolněný prostorný krok a vznosný klus. Kůň musí předvést takt, pravidelnost a rovnováhu v pohybu. Kůň se musí pohybovat samostatně, najít si vlastní ideální tempo, uvolnit se a být schopen jít v rovnováze i na prověšeném vodítku.
Nezapomeňte, že kůň je prvotně zhodnocen komisaři už při vstupu do arény, nikoli až při zastavení.
Předvedení v postoji:
 • Kůň musí být postaven ke komisařům bokem, a to tou stranou, na které nemá hřívu. Hříva může být sčesaná na pravou nebo levou stranu (podle přirozeného růstu nebo podle rozhodnutí majitele), hříva nesmí být zapletená ani upravená vytrháním nebo zastřižením .
 • Při pohledu z boku by měly být vidět všechny 4 končetiny (jedna přední asi o půlku kopyta zakročená, jedna zadní zakročená).
 • Komisaři se budou snažit posoudit samozřejmě i neklidného koně, pokud se ale kůň staví na zadní, hází hlavou a nevydrží chvilku v klidu, nemůže majitel očekávat, že komisaři budou mít vůbec příležitost takového koně důkladně prohlédnout. Ve vlastním zájmu proto věnujte posouzení v postoji zvýšenou pozornost.
Předvedení v kroku
 • Krok je předveden ve směru hodinových ručiček ve tvaru trojúhelníku - nejprve směrem od komisařů, rovnoběžně s komisaři, směrem ke komisařům.
 • Kůň obejde "trojúhelník" pouze jednou.
 • Krok musí být vyvážený, prostorný, uvolněný, na volném vodítku.
 • Použití bičíku v kroku je nežádoucí.
Předvedení v klusu
 • Klus je předveden po směru hodinových ručiček, 2 kola. Nově je požadováno místo předvedení na obdelníku, předvedení na trojúhelníkovém předvadišti
 • Použití bičíku by mělo být minimální.
 • Je povoleno použití chrastítka.
 • Kůň musí jít samostatně, v rovnováze, ne zbytečně rychle.
 • Při posuzování klusu se klade důraz na vznos, pravidelnost, takt, podsazení, prostornost.
Po předvedení v klusu je kůň opět postaven před komisaře, pokud komisaři neurčí jinak. Komisaři mohou dále určit, že kůň např. má být předveden ještě jednou v kroku. Cílem je co nejobjektivnější posouzení.
Po provedeném hodnocení může dojít k následujícím situacím:
 • hodnocení je sděleno ihned: vždy u hříbat a hřebců, a dále u klisen a valachů , kteří neobdrží žádnou prémii
 • hodnocení není sděleno: v případě, že klisna nebo valach má naději na zisk prémie, komisaři požádají majitele, aby koně předvedl ještě jednou po individuálním posouzení celé kategorie

Závěrečné posouzení koní s nadějí na zisk prémie:

 • pokud bylo u vašeho koně na svodu sděleno, že bude posouzen znovu, je majitel povinen si koně převzít od vodiče a počkat v prostoru určeném organizátory na další pokyny
 • po posouzení celé kategorie jsou tito koně zavoláni zpět k druhému posouzení - obvykle všichni koně najednou chodí v kroku, pokud komisaři neurčí jinak (při nedostatku vodičů si koně musí vést majitel)
 • po ukončení tohoto druhého posuzování komisaři koně seřadí dle kvality a je provedeno hodnocení, dekorování a vyhlášení šampionátu kategorie
Šampióni jsou vyhlašováni po každé kategorii , tedy i tam, kde je hodnocení koním sděleno ihned individuálně (hříbata, hřebci) , proto je třeba aby i majitelé zůstali s koňmi k dispozici a sledovali pokyny organizátorů.
Pokud majitelé nechtějí zůstat na svodu až do úplného konce jako diváci, mohou po skončení své kategorie (tedy po vyhlášení šampióna kategorie) vrátit startovní čísla, vyzvednout si průkazy a s koňmi odjet. Neplatí samozřejmě pro majitele šampiónů kategorie, kteří musí vyčkat vyhlášení šampióna a grandšampióna svodu.
 

Postup při veterinární přejímce

Termíny veterinární přejímky pro svod  2013 v Hradištku u Sadské (okr. Nymburk):

pátek 6.9.2013 od 18:00 do 20:00 hodin
sobota 7.9.2013 od 7:00 do 7:30 hodin
Velmi doporučujeme, abyste s koněm dorazili již den před svodem - koně se mohou zotavit po cestě a zvyknout si na nové prostředí, je také možné se podívat na místo, kde bude svod probíhat. Preferujeme uspořádání svodu na venkovním kolbišti, vnitřní halu budeme volit pouze za předpokladu, že bude exrtémně špatné počasí (vítr, vytrvalý déšť).
Čipování, grafický popis hříbat a odběr vzorků pro DNA jsou časově náročné a ráno v den svodu by se už nemuselo vše stihnout. Nenačipované hříbě by se potom nemohlo zúčastnit svodu.
Obecný postup při přejímce a registraci koní
 1. Po příjezdu na místo svodu je řidič povinen dodržovat pokyny organizátorů a zaparkovat vozík na místo tomu určené.
 2. Před vyložením koní se majitel koní nejprve dostaví na místo označené jako "registrace koní".
 3. Při registraci odevzdá průkaz koně a rodokmen (pokud je nahlášeno hříbě pod matkou, odevzdává se průkaz matky, originál rodokmenu + modrý registrační lístek hříběte).
 4. Na základě odevzdaných dokladů obdrží majitel startovní čísla, katalog a případně další materiály.
 5. Po převzetí dokladů bude umožněno koně vyložit, veterinárně zkontrolovat a ustájit do boxu označenému jménem koně.
 6. V prostoru stájí dle pokynů organizátorů dále proběhne načipování hříbat, grafický popis, odběr vzorků pro DNA a přeměření kohoutkové výšky u klisen, hřebců a valachů zapsaných do Vb.
 7. Průkazy koní vám budou navráceny v prostoru "registrace koní" po ukončení posouzení koně na základě odevzdaných startovních čísel.
 8. Rodokmeny s novým hodnocením koní a kompletní doklady (pasy a rodokmeny) hříbat budou hotové cca za 1 měsíc po ukončení svodu, v závislosti na vytíženosti KFPS.
Poznámka k registraci hříbat:
KFPS požaduje u každého hříběte odběr vzorků na případnou pozdější namátkovou kontrolu DNA (odebírá se vzorek žíní matky i hříběte). Odběr vzorku bude provedený na místě veterinářem za asistence majitele. Vzorky neodebírejte doma, je bezpodmínečně nutné, aby bylo ověřeno, že vzorky pocházejí ze zvířat prezentovaných na svodu.

Upozornění!

V letošním roce je již zakázáno použití ortopedických podkov.

Kůň by měl být také na svod připraven nejen po pohybové stránce, ale i po té estetické. Měl by být vykoupaný, vyčesaný a mít upravená kopyta. To platí i pro matku hříběte! Dle holandských standardů je také samozřejmostí úprava oholením. Holí se spodní část hlavy, uši a končetiny. Nicméně bychom  Vás chtěli upozornit, že od příšího roku vyjde v platnost nová směrnice KFPS, týkající se zákazu holení chlupů uvnitř uší a hmatových vousků. Koně takto oholení nebudou moci být posouzeni. Přesto, že tato směrnice bude platit až od roku 2014, nedoporučujeme Vám již koně takto na svod upravovat.
Aktualizováno Čtvrtek, 01 Srpen 2013 11:52
 
Tvorba www stranek pro chovatele - Webdesign for breeders and FCI kennels
© 2012 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele