I.B.O.P - výkonnostní zkoušky

 

   I.B.O.P. - Instelling Bruikbaarheids Onderzoek (Friese) Paarden

 


 

Vyhlašovatel

Vyhlašovatelem zkoušek je KFPS ve spolupráci s dceřinými asociacemi mimo Nizozemsko (CSFHO je pořadatelem zkoušek pro ČR a SR).

 

Účel zkoušek

Účelem těchto zkoušek je otestovat vhodnost koně pro sport a to s maximální možnou objektivitou.

Zúčastnit se může každý kůň starší 4 let. Zkoušku IBOP je možné složit třemi způsoby - drezurou pod sedlem, vozatajskou drezurou, show-zápřahem. Jednotlivé zkoušky je možné skládat v jednom dni. Ke zkoušce budou zapsáni pouze koně registrovaní u KFPS (ve všech registrech).   

Úspěšné splnění IBOP testů může přispět při rozhodování o udělení titulu Ster (při splnění požadavků na exteriér a pohybu na ruce). Je požadavkem pro definitivní udělení titulu Kroon a Model u klisen. Pro udělení těchto titulů je nezbytné, aby klisna získala alespoň 77 bodů a s tím, že průměrná známka za chody musí být alespoň 7 a jednotlivé známky nesmí být nižší než 6. 

Místo konání

O místě konání rozhoduje pořadatel. Zkoušky se mohou konat v hale i na venkovním kolbišti. Pořadatel zajistí vhodné prostory a nezbytné vybavení. V případě pořádání mimo Nizozemsko musí zkoušky posuzovat komisaři certifikovaní u KFPS. 

V ČR se zkoušky konají jako součást svodu, a to bez ohledu na počet přihlášených koní.

Podmínky účasti

Zkoušky se může účastnit každý kůň starší 4 let, registrovaný v jakémkoli registru FPS.
Každý kůň se smí zkoušky zúčastnit pouze dvakrát v kalendářním roce bez ohledu na vybranou disciplínu. Zkoušky lze skládat v jednom dni nebo ve více dnech. Pokud se účastník rozhodne zkoušku vykonávat v jednom dni, musí se jednat o různé disciplíny. 

Počet účastníků

Účastníci zkoušku skládají individuálně (tj. na kolbišti je vždy jen jedna dvojice).

Kondice koně, důvody pro vyloučení, prezentace koně 

Kůň může být ze zkoušky vyloužen z důvodu zjevného porušení veterinárních podmínek (bude jevit známky nemoci, kulhat a pod.) nebo z důvodu rozporů v identifikaci koně. 
Komisaři mohou rozhodnout o vyloučení dvojice, pokud dojdou k názoru, že je kůň prezentován jezdcem/kočím neadekvátním nebo nepřijatelným způsobem.
Majitel koně může předvedením koně pověřit jinou osobu (jezdce, kočího). Osoba předvádějící koně může být pro každou zkoušku jiná.

Ustrojení koní a jezdců/vozatajů

Vybavení koní a jezdců je v souladu s pravidly ČJF pro oficiální soutěže nižších stupňů. V drezurní zkoušce je povolen frak.

Veterinární požadavky

Veterinární požadavky jsou shodné s požadavky pro účast koně na svodu. Kůň musí být řádně vakcinován proti chřipce v termínech daných výrobcem vakcíny. Kůň nesmí být přeočkován méně než 7 dní před konáním zkoušky. Vakcinace musí být vyznačena v průkazu koně. V průkazu koně dále musí být zapsán negativní výsledek rozboru krve na infekční anémii. 

Porota

Porota se skládá ze dvou komisařů pověřených a  certifikovaných u KFPS.

Výsledky zkoušek

Porota vystaví protokol o provedené zkoušce, který musí být opatřen razítkem a podpisy komisařů. Protokol bude zaslán majitel koně. Výsledky jednotlivých koní budou sděleny všem účastníkům po ukončení celé zkoušky. Předseda poroty může k písemnému hodnocení připojit ještě slovní vysvětlení bodového ohodnocení. Výsledky zkoušek jsou zveřejňovány pravidelně v časopisu Phryso.

Známky 

Každý část jednotlivých zkoušek je bodově ohodnocena na stupnici dle drezurních pravidel. Kůň může získat známku na stupnici 0 - 10.
 
0 = nebylo předvedeno
1 = velmi špatné
2 = špatné
3 = téměř špatné
4 = nedostatečné
5 = dostatečné
6 = uspokojivé
7 = dosti dobré
8 = dobré
9 = velmi dobré
10 = vynikající

 

POZOR! Drezurní úloha IBOP se v letošním roce (2012) změnila.

Zde naleznete ke stažení novou úlohu.

 
Hodně štěstí !!!!
Aktualizováno Pondělí, 31 Srpen 2015 17:22
 
Tvorba www stranek pro chovatele - Webdesign for breeders and FCI kennels
© 2012 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele