Důležité informace pro chovatele Fríských koní - DNA testy

Od května loňského roku jsou pro členy KFPS k dispozici testy DNA na dvě závažné genetické vady vyskytující se u fríských koní - HYDROCEPHALUS (vodnatelnost mozku) a DWARFISMUS (trpasličí růst)....


Stejně jako jiné druhy zvířat či jiná plemena KONÍ, také fríský kůň má své vlastní dědičné choroby. DNA testy jsou silným nástrojem k výraznému snížení těchto problémů. V loňském roce otázka testů DNA vyvolala velkou pozornost na webových stránkách KFPS i v časopise Phryso. Vyvstala tedy pak otázka, jak se na tento problém zaměřit v praxi. Nyní, když již bylo otestováno na tyto vrozené vady velké množství klisen, je KFPS konfrontována s mnoha dotazy, a to zejména ohledně výběru hřebce pro klisny, které byly testovány s pozitivním výsledkem na výše uvedené geny.

 

Nositelé si zachovávají svou hodnotu pro chov.

Skutečnost, že klisna je nositelkou špatného genu, neznamená, že ztratila svou hodnotu pro chov. KFPS tento názor podporuje, protože ani u hřebce, pokud je zjištěn pozitivní nález na výše uvedené geny, není žádný důvod k odmítnutí ho za účelem uchovnění. Nyní, když lze díky DNA testům vyloučit riziková spojení, status nositele ztratil většinu ze své hrozivosti. Vyloučení nositelů (hřebců a klisen) by totiž nevedlo pouze výraznému nárůstu příbuzenské plemenitby, ale stálo by to také  v cestě dalšímu zlepšování kvality.

 

Jaký je poměr nositelů?

Poměr koní s genem dwarfismu nebo hydrocephalu je více méně stejný. Obě poruchy mají poměr 1 ze 7 postižených koní. To je v souladu s očekáváním a nyní je toto  potvrzeno i na základě počtu dosud testovaných koní. Díky velkému úsilí předejít rizikovým spojením ještě předtím, než DNA testy byly k dispozici se vyplatilo a vyústilo v narození méně než 1% hříbat s těmito poruchami.

 

Jak definovat rizikové spojení?

Rizikové spojení je definováno jako spojení hřebce a klisny, kteří jsou oba nositelé téže poruchy. U rizikového spojení je možnost narození postiženého hříběte 1 ze 4 (25%). Je to tedy  otázka zdravého rozumu, vyhnout se těmto rizikovým spojením. V případě, že matka není nositelkou, šance na narození nemocného hříběte je nulová, bez ohledu na to, zda je otec nositelem jednoho či druhého genu.

 

Jak nejlépe předcházet rizikovým spojením?

Vzhledem k tomu, že povinnost testovat plemenné hřebce na přítomnost těchto genů je platná až od roku 2014, nejsou zatím sestavené informace o DNA od všech dostupných plemeníků.  Tedy nejlepší strategie, jak zabránit rizikovému spojení je, otestování chovných klisen a následně ještě prodiskutovat výběr hřebce s jeho majitelem. V principu by se měly postupně nechat otestovat všechny chovné klisny, zejména když je v chovu používán hřebec, který byl označen za nositele jednoho či druhého genu. Takovýto hřebec pak může být použit pouze u klisen, které byly testovány negativně.

 

Proč nejsou testovány všichni hřebci?

Politika KFPS je zaměřena hlavně na prevenci rizikových spojení, jinými slovy, na vyloučení narození hříbat postižených dwarfismem či hydrocephalem. Skutečností bohužel je, že pokud by byl veřejně znám stav všech hřebců, byla by velká šance, že postižení hřebci by přestali být využíváni chovateli k připouštění. A toto je nežádoucí situace, jelikož i přes jejich handicap nositele, mohou tito hřebci stále představovat velmi důležitý a pozitivní příspěvek v chovu. Kromě toho, vyloučení téměř třetiny hřebců z chovu by vedlo k  nezodpovědnému zvyšování příbuzenské plemenitby. A to opět znamená riziko vytvoření základny pro nové dědičné poruchy. Toto je hlavním důvodem, proč se KFPS rozhodla zavést tzv. přechodné období. Status „nositel“ všech hřebců schválených od roku 2014 a dále, bude oficiálně zveřejněn. Během tohoto přechodného období pak chovatelé a majitelé hřebců mohou spolupracovat na tom, aby se zabránilo dalšímu rození hříbat s těmito dědičnými poruchami.

 

Nemělo by se tedy připouštět pouze zdravými zvířaty?

Šance, že nositel předá anomální gen na jednoho ze svých potomků je 50%. To znamená, že ze spojení nositele a zdravého zvířete se narodí v  průměru 50% hříbat, která mají status nositele.

 

Měli bychom tedy usilovat o to, aby se chov a připouštění okleštilo pouze na zdravá zvířata? KFPS je striktně proti, ubírat se tímto směrem, a to z důvodu, že:

1. Vyloučení všech zvířat se statutem nositele povede k obrovskému zvýšení příbuzenské plemenitby.

2. Vyjmutí zvířat s vysokými plemennými hodnotami z chovu způsobí zpomalení struktury genetického vývoje.

3. Díky dostupnosti testů DNA lze nyní  riziková spojení vyloučit. Proto i v případě, že je nějaké zvíře označeno za nositele, není to důvodem k vyloučení tohoto jedince z chovu.

4. Politika, která povede k tomu,  aby se zabránilo rizikovým spojením, dříve nebo později způsobí, že dojde k postupnému poklesu využití hřebců s pozitivními výsledky DNA testů. To vyvolá postupný pokles procentuálního podílu nositelů a následně dojde i k úplnému vymícení těchto poruch.

5. KFPS již pracuje na vývoji DNA testů ohledně dalších dědičných poruch. Z dlouhodobého hlediska tedy nebude v podstatě existovat možnost spojení pouze a jenom zdravých zvířat.

 

Jak nejlépe vybrat hřebce pro klisnu s pozitivním označením nositelky?

V případě klisen, u kterých bylo na základě testů DNA prokázáno, že jsou nositelkami jednoho, druhého či obou genů,  správný postup by byl, prodiskutovat  bezpečnost plánovaného spojení s majitelem hřebce, případně s KFPS. V případě České republiky svým členům tyto informace pomůže zjistit CSFHO.

 

Jaký je postup pro testování klisen?

Z etického hlediska a z hlediska blahobytu zvířat, KFPS zastává názor, že je nemorální chovat na neotestovaných klisnách. To je také důvod, proč KFPS chce vyjít chovatelům maximálně vstříc a účtuje za tyto DNA testy velmi nízké poplatky. Koně mohou být testováni na zjištění genu dwarfismu, hydrocephalu nebo genu pro ryzou barvu, a to ve výši € 46,10 (bez DPH). Testy lze objednat on-line na stránkách KFPS v sekci „My Horse“ (Můj kůň).

 

KFPS má za účelem testování již vytvořenou širokou databázi údajů se vzorky žíní od velkého počtu koní. To znamená, že s velkou pravděpodobností nebude ani potřeba odebírat vzorky žíní a test je možné objednat během pár minut z pohodlí domova. 

 

 

Genetická vada - Trpasličí růst (Dwarfismus)

dwarfismus

 

Genetická vada - Vodnatelnost mozku (Hydrocephalus)

hydrocephalus

 

 

 

Zdroj: KFPS

Překlad: Zuzana Řehořová

Aktualizováno Úterý, 24 Únor 2015 18:44
 
Tvorba www stranek pro chovatele - Webdesign for breeders and FCI kennels
© 2012 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele